I Norge er mulighetene for friluftsliv langs kysten, på vann og vassdrag og i skog, mark og fjell enestående, og mulighetene for en opplevelsesrik tur er mange.

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen forøvrig.

Allemannsretten er et begrep som brukes til å betegne den rett alle og enhver har til å kunne ferdes fritt i naturen i Norge, og er et viktig grunnlag for et aktivt friluftsliv. Den er en del av den norske kulturarven, og har til hensikt å regulere bruken av norsk natur på en slik måte at ingen blir skadelidende. Norsk natur har plass til alle, om alle viser hensyn til hverandre.

Den frie ferdselsretten gjelder først og fremst i utmark, noe som i praksis vil si hoveddelen av strender, svaberg, vann, myr, hei, skog, fjell samt øvrige uoppdyrkede områder.

All ferdsel må imidlertid skje skånsomt, så det ikke oppstår skade på natur og eiendom. Det er også viktig at man unngår å være til ulempe for andre.

Allemannsretten pålegger oss også å vise hensyn, og følgende regler må overholdes:

 • Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.
 • Når du parkerer bilen må du forsikre deg om at ikke noen blir sperret inne eller får vanskeliggjort sin ferdsel. Du må også påse at parkeringen ikke er i strid med trafikkreglene eller lokale restriksjoner.
 • Det er ikke tillatt med camping på rasteplasser langs veien. Disse er kun beregnet for kortere opphold.
 • Vær oppmerksom på at det kan finnes spesielle ferdselsregler innenfor områder som er vernet etter naturvernloven, f.eks. nasjonalparker og naturreservater.
 • Atferdsregler i og ved drikkevannskilder må respekteres.
 • Ta hensyn til dyrelivet og til andre folk som ferdes i området.
 • Lukk grinder og porter etter deg.
 • Ikke forstyrr dyr på utmarksbeite. Kultivert husdyrbeite er i utgangspunktet innmark og kan bare beferdes etter at marken er frosset eller snødekt. Likevel ikke i tidsrommet mellom 30. april og 14. oktober.
 • Ikke tråkk i åker og eng, eller plantefelt når plantene er under knehøyde.
 • Det er forbudt å rive opp planter med roten og å felle trær. Ikke brekk eller skjær i friske planter og trær.
 • Ved rasting må du rydde opp etter deg. Ta med avfallet hjem, ikke grav det ned eller legg det under steiner. Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den.
 • Engangsgriller tas alltid med hjem eller legges i nærmeste søppelcontainer. Sett ikke engangsgrill direkte på bart fjell eller gress. Vær varsom ved grilling i tørre perioder.
 • I mye beferdede området bør en bruke tilrettelagte raste- og båtplasser.
 • Unngå unødvendig mye støy under opphold, rasting, soling og bading.
 • Bruk offentlige toaletter hvor dette er tilgjengelig.
 • Vær forsiktig når det gjøres opp ild slik at det ikke oppstår fare for skogbrann. Gnister kan antenne skog-, lyng- og grasmark. Lag ikke bål rett på bart fjell. Legg i så fall steiner under slik at fjellet ikke blir misfarget eller tar skade. Tenk på at bålrøyken kan være sjenerende for andre.
  Bruk av ild og opptenning av bål i skog og mark er forbudt i perioden 15.04 til 15.09. Dette gjelder ikke på snaufjellet.
 • Hund kan løpe løs bare når den følges på forsvarlig måte; man skal ha kontakt og kontroll med hunden. Sørg for å fjerne hunde-ekskrementer. Hunder må holdes i bånd i perioden 01.04 til 20.08 og når det er dyr på beite.
 • Ikke slå deg ned nær bebodde hus slik at du blir til ulempe og forstyrelse for andre. Etter friluftsloven kan du ikke telte nærmere hus eller hytte enn 150 m. Setter du opp teltet nærmere, må du innhente tillatelse fra eieren eller brukeren. Det samme gjelder hvis du skal oppholde deg mer enn to dager på samme sted.
  På områder fjernt fra bebyggelse eller ved overnatting om bord i båt trenger du ikke slik tillatelse.
 • Vern om kulturminner.
 • Det er tillatt å plukke ville bær, sopp, blomster og lignende i utmark, men kun til eget bruk. Husk at enkelte arter kan være fredet.
 • For å sanke egg og dun fra ville fugler må du ha grunneiers samtykke og følge viltlovens regler. Du bør også undersøke om eventuelle vernebestemmelser for området tillater egg- og dunsanking. Det er ikke lov å forstyrre fuglereder.
 • Overhold lover og forskrifter for jakt, fangst og fiske.
 • Vis hensyn ved bruk av motorbåt. Tenk på at høye hastigheter forsterker støyen. Senk derfor hastigheten når du er i nærheten av steder med mye folk. Sørg for at motoren er tilstrekkelig støydempet.
 • Ankre opp eller gjør strandhugg på områder som ikke er til sjenanse for andre. Fortøyningsbolter og -ringer i utmarka kan normalt benyttes i kortere tid, når de ikke brukes av grunneieren. Bruk ikke private brygger uten grunneiers tillatelse.
 • Kast ikke avfall eller septik i sjøen.
 • Det er forbudt å ferdes nærmere enn 20 meter og fiske nærmere enn 100 meter fra havbruksanlegg. Vis forsiktighet ved passering av oppdrettsanlegg for fisk.
 • Ikke dra opp fiskeredskap i sjøen.
 • Det kan finnes spesielle ferdselsregler i hekkeområder for sjøfugl.
 • I sjøfuglreservater langs kysten gjelder ferdselsforbud i hekkesesongen. Reservatene strekker seg 50 m ut i sjøen. Ta hensyn til fuglene!

Kjernen i Allemannsretten er hensynet til naturen, dyre- og planteliv og den lokale befolkningen.

I Norge har vi Europas største gjenværende villmark. Det er derfor svært viktig å ta vare på naturen og bidra til at flere generasjoner kan nyte godt av ren norsk natur.

For nærmere informasjon:

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
7485 Trondheim
Tlf.: 73 58 05 00
E-post: postmottak@dirnat.no
Hjemmeside: www.naturforvaltning.no