Fysisk eller juridisk person som aksepterer leveringsvilkår fra Campingguiden.no (heretter CG) betegnes heretter som Kunden.

1.    Kundens rettigheter og plikter
1.1 Ved inngåelse av avtale får kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert i denne avtalen.
1.2 Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører kunden, samt å påpeke feil og mangler. Innhold på Infosider kan endres av Kunden i hele avtaleperioden. Informasjon lagt inn av Kunden skal være relevant til Kundens virksomhet.

2.    CG’s rettigheter og plikter
2.1 CG forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene.
2.2 CG forbeholder seg rettigheten til å deaktivere eventuelle søke- / stikkord / Infosider som kan virke støtende eller ikke har relevans til Kundens virksomhet.
2.3 CG forbeholder seg retten til å transportere denne avtalen.
2.4 CG kan utvikle trykksaker med kundens data, uten å informere om dette.
2.5 CG’s eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende kontraktsrettslige regler. CG fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for indirekte tap (konsekvenstap) som følger av feil, mangler eller forsinkelser, med mindre dette har årsak i CG’s grove uaktsomhet. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til ordreverdien.
2.6 CG kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor CG’s kontroll, slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, politiske og offentlige bestemmelser og som CG ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.
2.7 CG aksepterer ikke henvendelser gjeldene kunders avtaler fra 3 part og /eller andre foretak eller personer enn kunden selv. CG forplikter seg til å ikke utlevere informasjon om forhold gjeldene priser eller produkter som dekkes av kundeforholdet. Eventuelle henvendelser vil ikke besvares eller hensyntas så fremt ikke annonsør på forhånd har opplyst CG om dette per e-post eller post.

3.    Inngåelse av avtale
3.1 Avtalen anses inngått når Kunden har bekreftet ordre og/eller leveringsvilkår pr e-post, post, Internett eventuelt etter mottatt ordrebekreftelse hvis avtalt.
3.2 Leveransen er gjennomført og levert når CG svart på e-post eller post og anses gjennomført når disse er gjort tilgjengelige for Kunden.
3.3 Avtalen gjelder tegning av link eller annonseabonnement på www.campingguiden.no med angitte rabatter. Dersom spesifisert i kontrakt/ avtale på mail, hvoretter avtalen fornyes pr 12 mnd etter utløp av perioden.
3.4 Eventuell oppsigelse av avtalen eller delkansellering gjøres skriftlig pr post eller e-post og oppsigelsen anses som gyldig når Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra CG pr post eller e-post for mottatt oppsigelse.
3.5 Ved fornyelse av avtalen vil gjeldene priser legges til grunn for videreføring av avtalen. Priser finnes til en hver tid tilgjengelig på Internett og kan tilsendes per post eller e-post hvis ønskelig.

4.    Betalingsbetingelser
4.1 Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som CG tilbyr.
4.2 Forfall på fakturaer er normalt 10 dager. Ved forsinket betaling til CG beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Fortsatt manglende betaling etter 28 dager etter forfall vil totalt utestående bli oversendt til inkasso og dertil hørende omkostninger bli avkrevd Kunden.

5.    Tvister
5.1 Ved tvist mellom Kunden og CG, kan forhold som regulert i denne avtale avgjøres etter norsk rett. Det betyr at en sak må starte for Øvre Romerike forliksråd eller Øvre Romerike Tingrett.