Norges store naturområder og rike dyreliv danner et godt grunnlag for jakt. I skogen og på fjellet jaktes det på hjort, elg, villrein, rådyr, hare og fuglevilt som rype og storfugl. Jakt utøves først og fremst av voksne personer, og for å delta i jakt må du kjøpe jaktterreng eller plass i et jaktlag. Hvor og når det kan jaktes, hva slags våpen som kan benyttes og hvilke dyrearter man kan jakte på, reguleres av offentlige bestemmelser.

For nærmere informasjon om dette, se:

For jakt på privat grunn og i statsalmenninger er det ofte egne bestemmelser. På private områder har eieren jaktrett, men jaktretten blir ofte leid ut. Jakt er underlagt bestemmelser om avlagt jegerprøve, eller at man er registrert i Norsk jegerregister. Husk å betale jegeravgiften. Undersøk med turistkontorene og på campingplassene om jaktmulighetene og de lokale jaktbestemmelsen i området. Personer bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven dersom de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Noen typer jakt er i utgangspunktet forbeholdt fastboende i Norge, men utlendinger kan søke om deltagelse også i denne typen jakt.Dersom personer bosatt i utlandet medbringer eget våpen for bruk til jakt, skal man ved innreisen i Norge fremvise sin våpenlisens for å få norsk våpentillatelse.

For nærmere informasjon om bestemmelser om jakt i Norge:

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Hvalstadåsen 5

Postboks 94

1378 Nesbru

Telefon : (+47) 66 79 22 00

Telefaks : (+47) 66 90 15 87

Internett : www.njff.no

E-post: njff@njff.org

og

Direktoratet for naturforvaltning

Tungasletta 2

7485 Trondheim

Telefon : (+47) 73 58 05 00

Telefaks : (+47) 73 58 05 01

Internett : www.naturforvaltning.no

E-post: postmottak@dirnat.no

For nærmere informasjon om bestemmelser omkring innførsel av våpen for bruk til jakt:

Toll- og avgiftsdirektoratet

Schweigaards gate 15

Postboks 8122 Dep.

0032 Oslo

Telefon : (+47) 22 86 03 00

Telefaks : (+47) 73 58 05 01

Internett : www.toll.no

E-post: tad@toll.no

 

For nærmere informasjon om innførsel av jaktund til Norge:

Statens dyrehelsetilsyn

Ullevålsveien 68

Postboks 8147 Dep.

0033 Oslo

Telefon : (+47) 23 21 65 00

Internett : www.dyrehelsetilsynet.no

E-post: post@dyrehelsetilsynet.no

Nyttige linker